Skip to main content

Cài đặt

Deploy service#

Quá trình cài đặt sử dụng quyền root của hệ thống

1. Cài đặt công cụ#

apt-get updateapt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common sshpass fish bash git curl watch

Các lệnh này sử dụng fish shell, active fish shell bằng lệnh

fish

2. Tạo thư mục chứa bộ cài đặt và cấu hình#

cd /optmkdir makiposiotcd makiposiot

3. clone bộ cài đặt từ github#

git clone --depth=1 https://github.com/makipos/iot-server.gitcd iot-serverchmod -R +x scriptchmod -R +x scriptdeploychmod +x install.fish

4. Cài đặt docker#

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.shsh get-docker.sh

5. Khởi tạo docker swarm#

Thay thế localhost bằng ip của net interface bạn sử dụng cho mạng nội bộ giữa các máy chủ

docker swarm init --advertise-addr localhost

6. Cài đặt docker-compose#

set unames (uname -s)set unamem (uname -m)# echo "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-compose-$unames-$unamem"curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-compose-$unames-$unamem" -o /usr/local/bin/docker-composechmod +x /usr/local/bin/docker-compose

7. Khởi tạo thư mục chứa dữ liệu cho server#

./script/prepair.bash

8. Kiểm tra quá trình cài đặt các service (chạy lệnh này ở 1 cửa sổ terminal khác)#

watch -n 1 docker service ls

9. Cấu hình ban đầu#

Sửa đường dẫn mount thư mục cho docker trong file .envDeploy nếu bạn thay đổi đường dẫn trong bước 2

CONFIG_PATH=/opt/makiposiot/iot-server/config

Thay đổi domain thành domain của bạn

SERVICE_DOMAIN=localhostWEB_DOMAIN=localhost

Thay đổi secretKey sử dụng cho JWT (Bạn có thể sử dụng SHA 512-bit Key ngẫu nhiên tạo ở đây)

MKP_authentication__secret=

Thay đổi mật khẩu truy cập mqtt broker cho các service

MKPS_SERVICE_PASS=REPLACE_ME

10. Tunning system#

 1. Copy dữ liệu trong file config/sysctl.conf vào cuối file /etc/sysctl.conf của hệ điều hành
 2. Copy dữ liệu trong file config/rc.local vào file /etc/rc.local của hệ điều hành (ghi đè dòng exit 0) . \ Đối với ubuntu 20 (systemd) Sử dụng hướng dẫn sau https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/transparent-huge-pages/
 3. Chạy lệnh sysctl -p để reload lại cấu hình vừa cập nhật trong file hệ thống

11. Deploy các service#

./scriptdeploy/deploy.fish
ID       NAME                  MODE     REPLICAS  IMAGE              PORTS0ttjoiinfoda  makiposiot-emqtt_emqtt         replicated  1/1    makipos/emqtt:1.3.0l4ynzxoyidmd  makiposiot-frontend_admin-makiposiot  replicated  1/1    makipos/admin-smarthome:latestdov3uxxcuwfj  makiposiot-mongodb_mongodb       replicated  1/1    mongo:4.0pi8gj9x5y70u  makiposiot-redis_redis         replicated  1/1    redis:latestmzzf4iewmzvh  makiposiot-redis_redis-cache      replicated  1/1    redis:latestvszzg2fhjyi3  makiposiot-services_automatic-service  replicated  2/2    makipos/automatic-service:1tu97vc22v7fh  makiposiot-services_devices-service   replicated  2/2    makipos/devices-service:18xx8ul8amvu3  makiposiot-services_files-service    replicated  1/1    makipos/files-service:1glw1s1iziddm  makiposiot-services_relations-service  replicated  2/2    makipos/relations-service:19fai0op272r8  makiposiot-services_update-service   replicated  1/1    makipos/update-service:1dfn50lsm08wj  makiposiot-services_users-service    replicated  2/2    makipos/users-service:13adm45etof05  makiposiot-ssh-server_ssh-server    replicated  1/1    makipos/ssh-server:1.3.0     *:2222->22/tcpwuag6rcjtcem  makiposiot-traefik_traefik       replicated  1/1    traefik:1.7

12. Nhập dữ liệu khởi tạo cho db#

Đợi serivce ssh và mongodb online \ Bạn thay đổi mật khẩu khởi tạo của admin trong file script/mongoshellcommand.js. Trường password là mã hóa SHA256 của plainPassword. (sha256 encode online)

db.users.insert({  "username" : "admin",  "password" : "",  "plainPassword":"",  "name" : "admin",  "roles" : [    "admin"  ],  "userSetting" : {},  "googleAssistant" : false });

Chạy lệnh sau để insert dữ liệu tài khoản admin ban đầu vào database

./script/prepairdb.bash

Khởi động lại service automatic-service

docker service update --force makiposiot-services_automatic-service

13. Tắt service ssh để tránh truy cập trái phép vào mạng nội bộ#

./scriptdeploy/undeploySSH.bash

14. Deploy trang web quản trị#

Mặc định cấu hình truy cập web quản trị là localhost

Chạy lệnh deploy

./scriptdeploy/deployFrontend.fish

Nhập licensekey#

Liên hệ với chúng tôi : http://makihome.vn/

Hoặc trực tiếp qua email : phuongtq@makipos.com

1. Đăng nhập#

Sau khi cài đặt bạn đã có thể truy cập vào trang web quản trị

Đăng nhập vào bằng tài khoản admin đã được khởi tạo trong db

2. Nhập licenseKey#

Click vào tên tài khoản ở góc trên bên phải trang quản trị. Chọn Change lincense key

Tại đây bạn nhập license key được chúng tôi cung cấp để mở khóa sử dụng hệ thống.